Tillbaka till Dokument

 

Protokoll fört vid PRO Herrljungas årsmöte 2012-02-15

§ 1

Val av ordförande för årsmötet:  Ordf. Lennart Larsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Till ordförande för mötet valdes Sixten Borgvall.

§ 2

Val av sekreterare för årsmötet: Hans Ivansson valdes som sekreterare för mötet.

§ 3

Val av justeringsmän: Som justeringsmän valdes Lennart Hedén och  Görtz Karlin.

§ 4

Styrelsens verksamhetsberättelse: Ordf. Sixten Borgvall läste upp verksamhets- berättelsen som godkändes av mötet.

§5

Styrelsens ekonomiska berättelse: Kassören Sven Hallberg redogjorde årets resultat för mötesdeltagarna. Ekonomiska berättelsen godkändes.

§ 6

Revisorernas berättelse: Kjell Olofsson redogjorde revisorernas synpunkter och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens arbete.

§ 7

Fastställande av resultat och balansräkning: Dessa godkändes.

§ 8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet för år 2011: Mötesdeltagarna  tillstyrkte detta.

 9

Beslut om firmatecknare: Ordf. Lennart Larsson och kassören Sven Hallberg beviljades rätten att teckna firman var för sig

§ 10

Beslut om telefonersättningar: Telefonersättningar skall vara oförändrade.

§ 11

Val av styrelse:
Ordförande: Lennart Larsson, omvaldes för 2 år.
Styrelsemedlem: Margareta Edmundson, omvaldes för 2 år.
Styrelsemedlem: Ing-Britt Eriksson, omvaldes för 2 år.
Styrelsemedlem: Rigmor Olsson, omvaldes för 2 år. 

Styrelsemedlem: Sven Hallberg, kvarstår 1 år.
Styrelsemedlem: Hans Ivansson, kvarstår 1 år.
Styrelsemedlem: Harry Nilsson, kvarstår 1 år

Val för 1 år:
Ersättare för styrelsen: Anita Hedèn, omval.
Ersättare för styrelsen: Jan Bengtsson, omval.
Ersättare för styrelsen: Börge Elg, nyval.

Revisorer:
Sixten Borgvall och Kjell Olofsson
Ersättare: Gustaf Andersson

Reseansvarig: Rigmor Olsson, styrelsen behjälplig.
Trafikansvarig: Stig Börje Torstensson.
Väntjänstansvariga:
Anita Engblad och Lollo Sandqvist.
Lotteriansvariga: Karin Johansson och Ingalill Vahlgren
Festkommitté 7 st.: Ingvar Alriksson, Birgitta Andreasson, Sven Hallberg, Gun-Britt
                                 Andersson, Maj Svensson, Lennart Hedén och Mats Andersson.
Ersättare:  Sigge Källström, Margot Andersson, Gerty Samuelsson, Arne Samuelsson
                    och Ingrid Thulin.
Boulekommitté 3 st.: Gösta Johansson, Ulla Byman och Törje Månsson.
Golfansvariga: Bo Johansson och Sixten Borgvall.
Ombud till ABF: Birgitta Andreasson och Sven Hallberg.

Kultur-IT-Konsument-Friskvård-PROkontakt-Försäkringar.
Dessa uppgifter fördelas inom styrelsens ledamöter.

Samarbetsgrupp med PRO Gäsene: Ordförande och kassör deltager.

Valberedning: Jan Bengtsson (styrelsen) Lennart Hedén och Sixten Borgvall. Jan Bengtsson är sammankallande.

§12

Årsmötets avslutning:  Ordförande Lennart Larsson tackade för det förnyade förtroendet och framförde ett tack till Sixten och Hans samt till alla som tagit på sig uppdrag för det kommande verksamhetsåret.