Tillbaka till Dokument

 

Protokoll fört vid PRO Herrljunga årsmöte 2014-02-12

§1

  Val av ordförande för tet: Ordförande Lennart Larsson hälsade alla välkomna och
  rklarade årsmötet öppnat. Till ordförande för mötet valdes Sixten Borgvall.

  §2

  Val av sekreterare för årsmötet: Harry Nilsson valdes till sekreterare för årsmötet.

  §3

  Val av 2 justeringsmän för årsmötet: Som justeringsmän valdes Mona Andersson
  och Inga-Bodil Persson.

  §4

  Styrelsens Verksamhetsberättelse: Ordförande Sixten Borgvall läste upp
  verksamhetsberättelsen som godkändes av årsmötet.

  §5

  Styrelsens ekonomiska berättelse: Kassören Sven Hallberg redogjorde årets resultat
  r mötesdeltagarna. Ekonomiska berättelsen godkändes. Sven Hallberg berättade
  också för
  mötesdeltagarna att tack vare att vi gjort en liten höjning av medlemsavgiften
  så blev det ett nettoöverskott för innevarande år.

  §6

  Revisorernas berättelse: Sven Hallberg läste upp revisorns berättelse, som tillstyrkte
  a
  nsvarsfrihet för styrelsens arbete.

  §7

  Fastställande av resultat och balansräkning: Dessa godkändes av årsmötet.

  §8

  Beslut om ansvarsfrihet: Mötesdeltagarna tillstyrkte detta för år 2013.

  §9

  Beslut om firmatecknare: Ordförande och Kassören beviljades rätten att teckna
  firman var för sig.

  § l0

  Val av styrelse:

  Ordförande: Margareta Edmundsson nyval 1 år
  Styrelsemedlem: Ing-Britt Eriksson omvaldes för 2 år
  Styrelsemedlem: Ingegerd Karlin nyval 2 år
  Styrelsemedlem: Jan Bengtsson nyval 2 år

  Erttare:

  Ersättare styrelsen Börge Elg omval 1 år
  Erttare styrelsen: Rigmor Olsson nyval l år
  Ersättare styrelsen: Lilian Davidsson nyval l år

 

Revisorer: Sixten Borgvall och Kjell Olofsson

Ersättare: Gustav Andersson

Reseansvarig: Mona Andersson, med styrelsen som medhjälpare.

Trafikansvarig: Birgitta Larsson

ntjänstansvariga: Anita Engblad och Lollo Sandqvist

Lotteriansvariga: Karin Johansson och Ingalill Vahlgren

Festkommitte: Birgitta Andreasson, Maj Svensson, Inga-Bodil Persson,
L
ennart Heden, Sonja Olsson och Sigurd Svensson

Ersättare: Sigge Källström, Margot Andersson, Ingrid Thulin,
M
ona Andersson och Laila Palmen

Boulkommittå: sta Johansson, Ulla Byman och rtz Karlin

Golfansvariga: Sixten Borgvall och Jan-Erik Johansson

Ombud till ABF: Birgitta Andreasson och Sven Hallberg

 

Kommunala KPR-handlingsprogrammet: Jan Bengtsson och Vivian Thoma

Ersättare: Lennart Larsson och Anita Elg

Kultur-IT - Konsument- Friskvård- PRO-kontakt- Försäkringar.
Dessa uppgifter fördelas av styrelsen sig emellan

Sam arbetsgrupp med Gäsene PRO: Ordförande och Kassör deltager

Valberedning: Jan Bengtsson Sixten Borgvall och Lennart Heden valdes till
valberedning. Jan Bengtsson är sammankallande.

Årsmötets avslutning: Nyvalda Ordföranden Margareta Edmundsson tackade för
f
örtroendet och avslutade årsmötet.